เผยแพร่เอกสารแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1.หนังสือนำส่ง

2. แนวทางการดำเนินงาน