การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563(งบประมาณปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน)สำหรับจ้างปฏิบัติงานให้ราชการธุรการโรเรียน ครั้งที่ 2

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. หนังสือนำส่ง

2. บัญชีจัดสรร