การจัดสรรงบประมาณปี 2563 (งบประมาณปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้้นพื้นฐาน กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการจัดศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน(ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1.หนังสือนำส่ง 

2.หนังสือ สพฐ. บัญชีจัดสรร