สพป.ปทุมธานี เขต 2 ขอให้โรงเรียนที่มีความประสงค์จะเสนอขอรับการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เสนอขอตามความจำเป็นขาดแคลน โดยบันทึกลงในแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง ส่ง สพป.ปทุมธานี เขต 2 ภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2562

      หนังสือนำ   คู่มือ