การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อเป็นค่าครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ครั้งที่ 1 (ฉบับแก้ไข)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. หนังสือนำส่ง,บัญชีจัดสรร