แจ้งจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2563(งบประมาณปี พ.ศ.2563(งบประมาณประจำปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน)งบดำเนินงาน รายการค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ สำหรับจัดจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ ระยะเวลา 4 เดือน(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มกราคม 2563)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1.หนังสือนำส่ง

2. บัญชีจัดสรรงบประมาณ