จัดสรรงบประมาณปี 2563 (งบประมาณรายจ่ายประจำปีีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน)แผนงานบุคลากรภาครัฐ งบบุคลากรรายการค่าตอบแทนพนักงานราชการ งบดำเนินงาน รายการเงินสมทนกองทุนประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน(พนักงานราชการ)ครั้งที่ 1

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1.หนังสือนำส่ง

2.บัญชีจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2563