การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 (งบประมาณปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อนสำหรับจ้างผู้ปฏิบัติให้ราชการธุรการโรงเรียน ครั้งที่ 1

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. หนังสือนำส่ง

2. บัญชีจัดสรรงบประมาณ