การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบประมาณปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน)สำหรับจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการธุรการโรงเรียน ครั้งที่ 1

สิ่งที่ส่งมาด้วย , 

1. หนังสือนำส่ง   

 2. บัญชีจัดสรรงบประมาณ