การยืนยันข้อมูลในระบบ B-OBEC และระบบ DMC เพื่อการจัดทำงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564

สิ่งที่ส่งมาด้วย 

1. หนังสือนำส่ง