การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2562 เพื่อเป็นค่าจ้างนักการภารโรงโครงการคืนครูให้นักเรียน เดิม ครั้งที่ 4

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สิ่งที่ส่งมาด้วย

2. บัญชีจัดสรร