การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2562 งบดำเนินงานเพื่อเป็นค่าตอบแทรจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนที่จ้างตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 4

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1.หนังสือนำส่ง

2. บัญชีจัดสรรงบประมาณ