การจัดสรรงบประมาณปี 2562 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุนรายการค่าจัดการเรียนการสอน(ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1.หนังสือนำส่ง

2. หนังสือ สพฐ.

3. บัญชีจัดสรร, บัญชีจัดสรรต่อ