การจัดสรรงบประมาณสำหรับโรงเรียนรุ่นที่ 2 ที่ผ่านการประเมินเพื่อรับตราพระราชทานดครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย. หนังสือนำส่งและบัญชีจัดสรรงบประมาณ