จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ปีการศึกษา 2562 (30%)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1.หนังสือนำส่ง

2. บัญชีจัดสรรงบประมาณ