ด้วย สพฐ. แจ้งให้สำรวจข้อมูลเพื่อประกอบการขอรับการจัดสรรงบประมาณก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
       หนังสือนำ   หนังสือ สพฐ  แผนผัง..  ปร.4-5-6