สพป.ปทุมธานี เขต 2 ขอให้โรงเรียนในสังกัดกรอกข้อมูลค่าสาธารณูปโภค ครั้งที่ 2 ข้อมูลในช่วง 9 เดือน (1 ตุลาคม 2561-30 มิถุนายน 2562) โดยกรอกข้อมูลในระบบ http://e-budget.jobobec.in.th ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เพื่อรายงาน สพฐ.ต่อไป
        หนังสือนำ