การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ Big data ปีการศึกษา 2562

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. หนังสือนำส่ง และ เกียรติบัตร (ขอเชิญคุณครูรับได้ที่ช่องใส่นกกระจอก)