การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา Data Management Center ( DMC ) ปีการศึกษา 2562

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.สิ่งที่ส่งมาด้วย

2.ปฏิทินการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ

3.ปฏิทินการจัดทำข้อมูล