รายงานข้อมูลเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณปี พ.ศ.2562 ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ(ค.ค.ศ)ของพรักงานราชการ และเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษผพ.ค.ศ) ของครูการศึกษาพิเศษอัตราจ้างชั่วคราว

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1.หนังสือนำส่ง

2.สำเนาหนังสือ สพฐ

  2.1 แบบฟอร์ม

  2.2 ประกาศ

  2.3 ระเบียบกระทรวง