การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบข้อมูลและสารเทศ เพื่อการบริหารจัดการ Big Data ปีการศึกษา 2562

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1.กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ