จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น รายการค่าหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. หนังสือนำส่ง

2. บัญชีจัดสรร