การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2562 งบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. หนังสือนำส่ง

2.บัญชีจัดสรร 1

3.บัญชีจัดสรร 2

4. บัญชีจัดสรร 3