เผยแพร่่เอกสารแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1.หนังสือนำส่ง

2. หนังสือ สพฐ.