การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2562 สำหรับการประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1.หนังสือนำส่ง

2.บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่าย