ด้วย สพฐ. ได้แจ้งเรื่องมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการให้หน่วยงานในสังกัดถือปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว ในการนี้ สพป.ปทุมธานี เขต 2 ขอให้โรงเรียนในสังกัดดำเนินการตามมาตรการฯ โดยให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งรายงานผลการชำระค่าสาธารณูปโภคตามแบบรายงาน จำนวน 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 ข้อมูลในช่วง 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2561-มีนาคม 2562) ให้ส่ง สพป.ปทุมธานี เขต 2 หรือทาง E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่่ 29 เมษายน 2562

           หนังสือนำ   สิ่งที่ส่งมาด้วย   แบบรายงาน