แจ้งจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2562 งบดำเนินงาน สำหรับจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ระยะเวลา 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2562)

สิ่งที่ส่งมาด้วยนั้น

1.หนังสือนำส่ง

2.บัญชีจัดสรรงบประมาณ 

3. คุณสมบัติและบทบาทหน้าที่