พิมพ์
หมวด: ข่าวและหนังสือแจ้งจากกลุ่มนโยบายและแผน
ฮิต: 1978

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (70%)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1.หนังสือนำส่ง

2. รายละเอียดเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ

3. จัดสรรงบประมาณ