พิมพ์
หมวด: ข่าวและหนังสือแจ้งจากกลุ่มนโยบายและแผน
ฮิต: 782

ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1.หนังสือนำส่ง

2.จำนวนนักเรียน

3.แบบรายงาน