การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นค่าจ้างนักการภารโรง โครงการคืนครูให้นักเรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. หนังสือนำส่ง

2.บัญชีจัดสรรงบประมาณ