ด้วย สพฐ. มีความประสงค์สำรวจผลการดำเนินการจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการค่าก่อสร้าง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการเสนอขออนุมัติเงินประจำงวดกับสำนักงบประมาณ 

     สพป.ปทุมธานี เขต 2 จึงขอให้โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรรายการดังกล่าว กรอกแบบรายงานผลตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้ ส่ง สพป.ปทุมธานี เขต 2 ภายในวันที่ 12 ธันวาคม 2562 รายละเอียดดังแนบ

     หนังสือนำ/สิ่งที่ส่งมาด้วย