ด่วนที่สุด

แนวทางการตรวจสอบแลรายงานข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เอกสารดังแนบ)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 

1.หนังสือ สพฐ.