แจ้งจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2562 งบดำเนินงาน สำหรับจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ระยะ 6 เดือน (ตั้งแต่วัรที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. หนังสือนำส่ง

2.บัญชีจัดสรร

3.คุณสมบัติ