พิมพ์
หมวด: ข่าวและหนังสือแจ้งจากกลุ่มนโยบายและแผน
ฮิต: 208

นโยบายการปฏิบัติและข้อสั่งการที่หน่วยงานในสังกัดต้องดำเนินการเกี่ยวกับการรายงานจำนวนนักเรียนเพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวจริงในห้องเรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. หนังสือนำส่ง

2. คำสั่ง ประธานเครือข่าย