นโยบายการปฏิบัติและข้อสั่งการที่หน่วยงานในสังกัดต้องดำเนินการเกี่ยวกับการรายงานจำนวนนักเรียนเพื่อแก้ปัญหานักเรียนใม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. หนังสือนำส่ง

2.หนังสือ สพฐ.

3.คำสั่ง

4.แบบรายงาน