การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2562 งบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนที่จ้างตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. หนังสือนำส่ง

2.บัญชีจัดสรรงบประมาณ

3.แนวทางการดำเนินงาน