เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

    ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนสังกัด สพป.ทุกเขต ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นและการปฏิบัติโครงการอ่านออกเขียนได้ ทางระบบติดตามและประเมินผลอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES)เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานต่อไป ครับ โดยแต่ละโรงตอบ 2 ชุดๆละ 6 หน้า(เว็บเพจ)อิเล็กทรอนิกส์ โดยชุดที่ 1 ของผู้บริหารโรงเรียนหรือผู้แทนหรือผู้รักษาการ ชุดที่ 2 เป็นของครูผู้สอนหรือผู้รับผิดชอบโครงการหรือตามที่ได้รับมอบหมาย โดย โดยขอความอนุเคราะห์ภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ครับ ขอบคุณยิ่ง

กรอกข้อมูลที่นี่