ด้วย สพฐ. ได้แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สำหรับโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ จำนวน 3 โรง รายละเอียดแนบมาพร้อมนี้
     หนังสือนำ/สิ่งที่ส่งมาด้วย