ด้วย สพฐ. ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ให้กับโรงเรียนในสังกัด ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้
     หนังสือนำ/สิ่งที่ส่งมาด้วย