ด้วย สพฐ. ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้กับโรงเรียนในสังกัด ตาม

รายละเอียดที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้

หนังสือนำและบัญชีจัดสรร