สพป.ปทุมธานี เขต 2 ขอให้โรงเรียนที่มีความประสงค์จะเสนอขอรับการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ศึกษาคู่มือการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ 2563 โดยละเอียด และเสนอขอจัดตั้งงบประมาณตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้
     หนังสือนำ   คู่มือการจัดตั้งงบลงทุนปี 2563   แบบ ปร.4-5-6 และ Factor F   แบบฟอร์มครุภัณฑ์  แบบฟอร์มสิ่งก่อสร้าง 1-11  แบบฟอร์มรายการซ่อมแซม

หรือดาวน์โหลดคู่มือการจัดตั้งงบประมาณงบลงทุนได้ที่ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน http://plan.bopp-obec.info