การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบลงทุน ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง(รายการผูกพันเดิม) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วน

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1.หนังสือนำส่ง

2.บัญชีรายละเอียดประกอบการโอน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สิ่ง