การรายงานข้อมูลเพื่อประกอบการจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2561 ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ(ค.ค.ศ.)ของพนักงานราชการและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ(พ.ค.ศ.)ของครูการศึกษาพิเศษอัตราจ้างชั่วคราว

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.แบบขอรับเงิน ค.ค.ศ.     2. แบบขอรับเงิน พ.ค.ศ.