สพป.ปท.2 ขอให้โรงเรียนที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการเสนอคำขอรับบริการ(แบบ สทบ..ร.ร.1)จัดส่ง สพป.ปท.2 ภายในวันที่ 29 มิถุนายน 2561 หากพ้นกำหนดถือว่าไม่มีความประสงค์ (ส่งโครงการ e-mail  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. รายละเอียดดังแนบ)

สิ่งที่ส่งมาด้วย     1 เรื่องขอส่งโครงการ   2.โครงการสำรวจและพัฒนาแหล่งน้ำ