ด้วย สพฐ. ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งมาตรการเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการค่าก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรม หรือประสบอุบัติภัย รายละเอียดดังแนบ

     หนังสือนำ   สิ่งที่ส่งมาด้วย