พิมพ์
หมวด: ข่าวและหนังสือแจ้งจากกลุ่มนโยบายและแผน
ฮิต: 472

     ตามที่ สพฐ. ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2561 งบเงินอุดหนุน เพื่อสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพมา นั้น  ในการนี้ สพป.ปท. 2 ขอให้โรงเรียนถือปฏิบัติตามระเบียบกฏหมายการใช้จ่ายงบประมาณ งบเงินอุดหนุน อย่างเคร่งครัด (รายละเอียดดังแนบ)

สิ่งที่ส่งมาด้วย