ตามที่ สพฐ. ได้จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน)ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผ่านระบบ Tele Conference เมื่อวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. เพื่อสร้างความเข้าใจและชี้แจงแนวทางการดำเนินการรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561  นั้น
   สพป.ปท.2 ขอให้สถานศึกษาในสังกัดทุกโรงดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด (รายละเอียดดังแนบ) และขอให้รายงานให้ สพป.ปท.2 ทราบ เมื่อได้ดำเนินการเสร็จแล้ว โดยปริ้นเอาท์ ส่ง
ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2561 เพื่อตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนต่อไป

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. หนังสือนำส่ง,รายงานความก้าวหน้า