สพฐ. ได้จัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ให้กับโรงเรียนในสังกัด จำนวน 4 โรง ขอให้โรงเรียนที่ได้รับสรรงบประมาณดังกล่าว ดำเนินการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ กฎหมาย ที่กำหนด ทั้งนี้ จะก่อหนี้ผูกพันได้ต่อเมื่อได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณแล้วเท่านั้น
          หนังสือนำ/บัญชีจัดสรร