ด้วย สพฐ.แจ้งว่าได้เปิดระบบการกรอกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ผ่านระบบ DMC ภาคเรียนที่ 1/2561 (10 มิถุนายน 2561) แล้ว  และโรงเรียนสามารถเพิ่มนักเรียน ย้ายเข้า - ย้ายออกนักเรียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพื่อประกอบการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

           ในการนี้ สพป.ปท.2 ขอความร่วมมือโรงเรียนจัดเก็บข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ http://portal.boppobec.info/obec61 ใช้ username และ password  เดิม ให้ดำเนินการให้แล้วสร็จภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2561 เวลา 00.00 น.

สิ่งที่ส่งมาด้วย

 1.หนังสือนำส่ง                                                 4. เว็บไซต์ขอเลข 13 หลัก (ติด G)

2.คู่มือการกำหนดรหัส

3.คู่มือการใช้งานเครื่องอ่านบัตร Smart card