ตามที่ สพฐ.ได้แจ้งจัดสรรงบประมาณฯ งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 รายการ สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (70%) นั้น  บัดนี้ สำนักงบประมาณได้โอนเงินประจำงวด งวดที่ 2 มาสมทบ สพฐ.จึงพิจารณาจัดทำบัญชีโอนเงินงบประมาณจำแนกงบประมาณเป็นรายจังหวัด  77 จังหวัด รหัสรายการ จำนวน 385 รายการ (รายละเอียดดังแนบ)

     ในการนี้ สพฐ. จะชี้แจงการจัดสรรงบประมาณให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันทาง Tele Conference ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00-12.00 น.โดยสามารถรับฟังการชี้แจงผ่านระบบ 3 ช่องทางคือ 

      - https://www.youtube.com/c/OBECTVchannel/live

      - http://www.obectv.tv

      - http://๒๑๐.๒๔๖.๑๘๙.๑๒๐

      สพป.ปทุมธานี เขต 2 จึงขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนรับฟังการชี้แจงผ่านระบบดังกล่าว รายละเอียดแนบมาพร้อมนี้

       หนังสือนำ  หนังสือ สพฐ.    บัญชีจัดสรร  กำหนดการประชุม